Potamitis Logo
  • 2
    Καλή Γεύση Χωρίς Αλάτι: Μαγειρέψτε τα όσπρια σας το κοτόπουλο, το κρέας ή το ψάρι με πολλά μπαχαρικά όπως σκόρδο, κρεμμύδι, curry, θυμάρι, ρίγανη ή ginger
  • 9

    IBS. Irritable bowel syndrome

Alexia Logo

Potamitis Gastroenterology & Nutrition

Η ηπατίτιδα Β και C όπως παγκόσμια έτσι και στην Κύπρο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η συνεχής ενημέρωση , το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β και η αντιϊκή θεραπεία  της Χρόνιας Ηπατίτιδας  C και Β φαίνεται να είναι τα κύρια όπλα αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος. Η μη ακολουθούμενη συγκεκριμένη πολιτική στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου πιθανόν να έχει μελλοντικά σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σ’ ολόκληρη την Κύπρο.

Ηπατίτιδα Β

Σύμφωνα μ’ επιδημιολογικά δεδομένα η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες χαμηλής ενδημικότητας (<2%). Έχουν εντοπιστή περιοχές υψηλής ενδημικότητας (Ανάγεια –Μάμμαρι 5-8%) ως και μειονότητες με υψηλό ποσοστό φορέων (Μαρωνίτες). Ενώ πληροφορίες εν σχέσει με το ποσοστό φορέων στην κατεχόμενη Κύπρο δεν υπάρχουν.

Οι πρώτες μελέτες σε σχέση με τους τρόπους μόλυνσης στον Κυπριακό πληθυσμό έδειξαν ότι ο κύριος  τρόπος μόλυνσης ήτο η σεξουαλική επαφή και κατά δεύτερον οι μεταγγίσεις τούτο δε λόγω της ύπαρξης πάντοτε εθελοντικής αιμοδοσίας και του υψηλού επιπέδου ελέγχου.

Η λήψης κρατικής απόφασης για εμβολιασμό αρχικά των ομάδων υψηλού κινδύνου και στην συνέχεια εφαρμογής νεογνικού εμβολιασμού, σχολικού εμβολιασμού και εμβολιασμού των στρατιωτών έχει συμβάλει στην μείωση της οροθετικότητας ως και την σημαντική μείωση των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας.

Οι περισσότεροι ασθενείς χρόνιας ηπατίτιδας είναι όπως και στην Ελλάδα HBeAg (-) και ανακαλύπτουν την νόσο σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο.

Αντιϊκή θεραπεία  της χρόνιας ηπατίτιδας Β έχει εφαρμοσθεί στην Κύπρο με χρήση IFNa από το 1990. Σε HbeAg (+) χορηγείται IFNa ως μονοθεραπεία 5MU τρείς φορές την βδομάδα για 4-6 μήνες. Παρετηρήθη μόνιμη ορομετατροπή σε ποσοστό 25%. Χορηγείται επίσης λαμιβουτίνη 100mg την ημέρα επί 12 μήνες ως μονοθεραπεία ή σε συνδιασμό με IFNa. Σε ειδικές ομάδες ( β-θαλασσαιμία) χορηγείται συνδυασμός INFa και Thymosin.

Σε HBeAg (-) XHB χορηγείται IFNa 5MU τρείς φορές την εβδομάδα για 12 μήνες. Μακροχρόνια ύφεση επετεύχθη σε ποσοστό 20–25%. Σε ομάδα ασθενών χορηγείται μακροχρόνια λαμιβουτίνη. Παρατηρείται μεγάλο ποσοστό ανθεκτικότητας  και βιοχημικών διαφυγών. Σε ασθενείς ανθεκτικούς στην λαμιβουτίνη χορηγείται αδεφοβίρη 10mg ημερησίως σε συνδυασμό με την λαμιβουτίνη.

Ηπατίτιδα C

Η επίπτωση της ηπατίτιδας C στην Κύπρο υπολογίζεται <0,5% με υψηλά επίπεδα στους πολυμεταγγιζόμενους (άτομα με μεσογεική αναιμία 8-10%). Υψηλότερος επιπόλασμος παρατηρείται σε άτομα 40-50 ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς μολύνονται από τους γονότυπους Ια (Ιβ) και λιγότερο από 2 και 3.

Η διενέργεια ορολογικού ελέγχου για αντι-HCV στα πλαίσια του ετήσιου ιατρικού ελέγχου γίνεται αιτία εντόπισης όλο και περισσότερων περιστατικών HCV λοίμωξης που πιθανόν είχαν εκτεθεί στον ιόν παλαιότερα. Το καλό επίπεδο προληπτικού ελέγχου αίματος και παράγωγων για HCV στην τράπεζα αίματος έχει μειώση την μόλυνση λόγω μεταγγίσεων αλλά παρουσιάζονται νέα περιστατικά σε νεαρά άτομα που πιθανόν να οφείλονται στην αύξηση των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών και στην Κύπρο.

Σε κίρρωση καταλήγουν μετά από χρόνια HCV λοίμωξη ποσοστό 10-15%. Η συχνότητα HCV σχετιζόμενης κίρρωσης και HCV σχετιζόμενου ηπατοκυτταρικού   καρκίνου φαίνεται ν’ αυξάνεται και στον Κυπριακό πληθυσμό. Δεν έχουν παρατηρηθεί περιστατικά με βαριά οξεία λοίμωξη. Αντίθετα παρατηρήθηκε αύξηση στους μη ανταποκρινόμενους στην θεραπεία με συμβατική ιντερφερόνη, σ’ εκείνους που υποτροπιάζουν και εκείνους που παρουσιάζουν εξωηπατικές εκδηλώσεις. Δημοσιεύτηκαν ένα περιστατικό απλαστικής αναιμίας που επιβίωσε μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών και ένα περιστατικό οπτικής νευρίτιδος.

Μονοθεραπεία με ιντερφερόνη άρχισε στην Κύπρο το 1990 με μικρό ποσοστό ανταποκρίσεως 20-30% και μεγάλο ποσοστό υποτροπών. Συνδυασμένη θεραπεία με ριπαβιρίνη αύξησε το ποσοστό ανταπόκρισης. Από έτους περίπου χρησιμοποιείται συνδυασμός πεγκυλιόμενης ιντερφερόνης και ριπαβιρίνης. Σε ειδικές ομάδες (πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία) χρησιμοποιείται συνδυασμός με Thymosin προς αποφυγή αιματολογικών επιπλοκών από την ριπαβιρίνη.

Πρόσφατα απεφασίσθη δωρεά  παραχώρηση της πεγκυλιόμενης ιντερφερόνης από το κράτος και ως εκ τούτου δημιουργία επιτροπής ελέγχου ως και κριτηρίων ένδειξης θεραπείας βάση των οδηγιών συναίνεσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του ήπατος.

Η εντατικοποίηση της ενημέρωσης εν σχέσει με την ηπατίτιδα Β και κυρίως C, η περαιτέρω οργάνωσης του ήδη υπάρχοντος Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας αναφοράς, η δημιουργία ενός Παγκύπριου αρχείου Ηπατίτιδος και η επιτήρηση των εφαρμοζόμενων θεραπειών ως και η ολοκλήρωσης επιδημιολογικών μελετών σ’ ολόκληρη την Κύπρο είναι απαραίτητες ενέργειες για μια αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Βιβλιογραφία:

Ελληνοκυπριακό Αρχείο Λοιμωδών Νοσημάτων Υπουργείου Υγείας

Kattamis Ch. Hepatitis B vaccine. Cyprus Medical journal 1985; 4: 9-12.

George S. Potamitis Treatment of chronic hepatitis B and C with Interferon. Experience in Cyprus. Cyprus Medical journal 1994; 3:49-51.

Pancyprian Medical Accosiation Special Committee. The problem of hepatitis B and the question of mass immunization. Cyprus Medical journal 1991;

2:3-12.

Akis Demetriou et al. Incidence of HbeAg positivity in healthy pregmant women in Cyprus. Cyprus Medical journal 1991; 1:27-29.

Marios Z. Panos Hepatitis B in Cyprus Universal Vaccination of neonates. Cyprus Medical journal 1990; 3:19-21.

George S. Potamitis et al Hepatitis A, B and C markers in soldiers from Greece and Cyprus. Cyprus Medical journal 1994; 2:17-18.

Alfredo Alberti, Luisa Benvegnu Management of Hepatitis C. Journal of Hepatology 2003; 38:104-118.

Hadjigiannis Stephanos, Vasilopoullos D. Hepatitis B antigen-negative chronic Hepatitis B Hepatology 2001; 34:617-624.

Miriam J. Alter Epidemiology of Hepatitis B in Europe and Worldwide. Journal of Hepatology 2003; 39:64-69.

Stephanos J.Hadjigiannis, George V. Papatheodoridis. Treatment of HBeAg negative chronic hepatitis B, with new drugs (adeforir and others). Journal of Hepatology 2003; 39:172-176.

J. Hootnagle Challenges in Therapy of Chronic Hepatitis B 2003; 39:230-235.

George S. Potamitis Guidelines for the Clinical management of Thalassaemia. Treatment strategies for Chronic Hepatitis C and B. Cyprus Medical journal 2000; 2:12-15.